nieuws

WUR zoekt oorzaken voedselverspilling via bedrijfsleven

Nieuws

WUR zoekt oorzaken voedselverspilling via bedrijfsleven
Foto: RBM

Er zullen forse inspanningen moeten worden geleverd om de doelstelling van de Nederlandse overheid om voedselverspilling in ons land tussen 2009 en 2015 met 20 procent terug te brengen te halen. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research in de Monitor Voedselverspilling Update die zij begin juli uitbrachten. Zij constateerden tussen 2009 en 2012 geen significante vooruitgang.

De onderzoekers pleiten voor inzet van sectorspecifieke data. Die geven meer zicht op de oorzaken van voedselverspilling en bieden overheid en bedrijfsleven daarmee concrete aanknopingspunten voor maatregelen.

Zowel het niveau als de spreiding van voedselverspilling in de keten is door de jaren heen niet veel veranderd: na een lichte stijging in 2010-2011 (115-187 kilo per persoon) loopt de verspilling in 2012 (100-157 kilo per persoon) terug richting het niveau van 2009 (96-155 kilo per persoon). De veranderingen in de hoeveelheid voedsel die verspild wordt, zijn kleiner dan de spreiding in de data, aldus de onderzoekers.

Meer data nodig

De onderzoekers pleiten voor meer inzicht vanuit de keten zelf en een grotere transparantie en betrokkenheid van bedrijven. “Alleen zo komen we tot een betrouwbaar totaalbeeld”, benadrukt Hilke Bos-Brouwers, projectleider Monitor Voedselverspilling bij Food & Biobased Research. “De huidige monitor – gebaseerd op openbare data – meet voedselverspilling vanuit het afvalperspectief: waar komen reststromen terecht als zij de keten verlaten. Deze aanpak legt geen relatie met de ontstaanswijze en oorzaken van voedselverspilling.”

Zelfrapportage

De onderzoekers verkenden een aantal methoden voor het verkrijgen van extra data over voedselverspilling. Zelfrapportage door het bedrijfsleven lijkt op termijn een veelbelovende optie. “Denk bijvoorbeeld aan invoering van een geanonimiseerd en/of sectorspecifiek rapportagesysteem of aan uitbreiding van bestaande rapportageprocedures, bijvoorbeeld die rond de meerjarenafspraken over energie”, illustreert Bos-Brouwers. In 2014 start een vervolgproject dat moet leiden tot een opzet en randvoorwaarden voor zelfmonitoring.

Grondstofefficiëntie bepalen

De onderzoekers voorzien op de langere termijn problemen met de inzameling van data over veevoeders, (co-)vergisting en composteren – gegevens die tot voor kort werden aangeleverd door de inmiddels opgeheven productschappen. Zij adviseren het ministerie zich in te zetten voor het behoud van deze informatie. “De data zijn belangrijk voor het bepalen van grondstofefficiëntie in de keten”, aldus de onderzoekers.

Monitor Voedselverspilling

Uitgangspunt voor de Monitor Voedselverspilling – die Food & Biobased Research tussen 2011 en 2012 ontwikkelde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken – is de analyse van stromen van grondstoffen en voedsel door de gehele keten, van producent tot en met consument en afvalverwerker. Het instrument maakt niet alleen uitval van stromen uit de reguliere voedselketen zichtbaar, maar geeft ook aan welke bestemming deze stromen hebben. De monitor is bedoeld om overheid en bedrijfsleven aanknopingspunten te geven voor beleid gericht op preventie van voedselverspilling, en zo hoogwaardig mogelijke toepassing van voedselgrondstoffen en effectief afvalbeheer.

Reageer op dit artikel