nieuws

Korting op productschapheffing vervalt mogelijk

Nieuws

BAKKERSWERELD – Het kabinet wil de korting op de Productschapheffing voor de leden van belangenorganisaties waaronder NBOV en NVB, afschaffen. Het gaat hier om de zogenaamde Schilthuiskorting. Ook het betalen van een dubbele heffing moet in de toekomst worden voorkomen. ondernemers moeten directer betrokken worden bij de besluitvorming.

Korting op productschapheffing vervalt mogelijk

BAKKERSWERELD – Het kabinet wil de korting op de Productschapheffing voor de leden van belangenorganisaties waaronder NBOV en NVB, afschaffen. Het gaat hier om de zogenaamde Schilthuiskorting. Ook het betalen van een dubbele heffing moet in de toekomst worden voorkomen. ondernemers moeten directer betrokken worden bij de besluitvorming.
 

Dat zei minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de viering van het 50 jarig bestaan van de productenschappen op dinsdag 23 mei in Lisse. Hij kondigde aan dat het kabinet de product- en bedrijfschappen ook in de toekomst nuttig en noodzakelijk vindt. Wel wil het kabinet om de vier jaar een representativiteitstoets om het draagvlak van de productschappen te toetsen onder de ondernemers. (zowel leden van de NBOV en NBV als niet leden)
 
Steun
Zestig procent van de ondernemers moet zich kunnen vinden in het werk van de schappen. Volgens het kabinet zijn wel verschillende verbeteringen bij de schappen nodig. Zo moet een schap voldoende steun hebben van de ondernemers. Verder moeten benoemingsprocedures van het bestuur helder zijn en belangenverstrengeling uitsluiten. Besluiten dienen op democratische wijze tot stand te komen. Het kabinet wil dat deze punten worden uitgewerkt in een code van goed bestuur. Ook wil het kabinet dat de communicatie van de schappen naar de ondernemers wordt verbeterd en het toezicht op de schappen door de SER wordt verscherpt.
Theo Meijer, voorzitter van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (foto) zegt kennis te hebben genomen van de argumentatie voor de afschaffing van de Schilthuiskorting. ‘We verwachten dat de belangenorganisaties dit in onze besturen aan de orde zullen stellen’.
 
Reacties
LTO- voorzitter Bart-Jan Constandtse wil dat de heffingen betaald worden in de vorm van bestemmingsheffingen en niet met een jaarlijkse heffing. Een bestemmingsheffing dwingt de schappen beter uit te leggen waarom een bepaalde activiteit collectief gefinancierd moet worden. ‘Telkens moet de vraag voorop staan wie profijt heeft van specifieke activiteiten en diensten en om die reden ook de heffing moet betalen’, aldus Constandtse. Hij vindt dat daardoor de herkenbaarheid van de activiteiten van de productschappen wordt versterkt.
 
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de koepelorganisatie van supermarkten, juicht de modernisering en het transparanter maken van de productschappen toe. De functie van belangenbehartiger is volgens het CBL een taak voor individuele bedrijven en brancheorganisaties. Ook ziet het CBL weinig toegevoegde waarde voor de productschappen op gebied van promotie en marktonderzoek.
 
De akkerbouwproductschappen (Hoofdproductschap Akkerbouw, Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten, Productschap Diervoeder en Productschap Wijn) zijn ingenomen dat het kabinet duidelijkheid heeft gegeven over de toekomst van de product- en bedrijfschappen (PBO). Volgens deze schappen bevestigt het kabinet hiermee de uitkomst van de vorig jaar gehouden achterbanraadplegingen en toekomstverkenningen. Verheugd zijn de akkerbouwproductschappen (akk) dat de schappen nu aan de slag kunnen met de werkwijze die de achterban wenst. ‘We verwachten dat de Tweede Kamer een zelfde houding zal aannemen’, aldus Theo Meijer, voorzitter van de akkerbouwproductschappen.
De akkerbouwproductschappen vinden het jammer dat het kabinet een aantal zaken, zoals de Code voor goed bestuur, wil verankeren in de wet. Voorzitter Theo Meijer: ‘De schappen kunnen dit zelf goed en snel regelen. Minister De Geus noemde zelfregulering zelfs de kern van de zaak. We hopen dat dit punt in de Kamerbehandeling wordt bijgesteld.’
 

Reageer op dit artikel