artikel

Opslagmethodiek maakt marges inzichtelijk

Dossiers

Opslagmethodiek maakt marges inzichtelijk

Kostprijs berekenen via opslagcalculatie. Wat is de gedachte achter deze methodiek? Jan Buitelaar gaat specifiek in op technische achtergronden en vraagstukken, aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Kostprijs berekenen via opslagcalculatie. Wat is de gedachte achter deze methodiek? Jan Buitelaar gaat specifiek in op technische achtergronden en vraagstukken, aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Een verkoopprijs vaststellen zonder verlies te lijden, dat is de reden van kostprijs berekenen. De ondernemingen worden steeds groter en loonkosten vormen de grootste kostenpost. Het is dus belangrijk te weten of de optelsom van de verkoopprijs van de verkochte artikelen en de omzet na aftrek van alle kosten resulteert in winst. Calculeren is meer dan het berekenen van de kostprijs. Het maken van een calculatie voor een paar schoenen is niet zo moeilijk. Er worden schoenen ingekocht en de inkoop wordt verhoogd met een opslag. Bij een ambachtelijke bakkerij ligt dit veel ingewikkelder. De meeste producten moeten eerst worden geproduceerd, dan moeten ze na de oven worden verdeeld (en/of gesneden) over de winkel(s) dan wel derdekanaalklanten. Vervolgens vindt er in veel gevallen transport plaats naar winkel(s) of klanten en tenslotte moeten de producten in de winkel worden verkocht. Er worden dus veel verschillende kosten gemaakt op verschillende plaatsen. Houd daar rekening mee bij het maken van een calculatie.
 
Opslagcalculatie

Ander punt is dat de productie sterk verschilt. In de meeste bedrijven onderscheiden we ruwweg vijf productgroepen: brood, banket, vlaai, chocolade en ingekochte halffabrikaten. In de bakkerij wordt vrijwel altijd gebruikgemaakt van  opslagcalculatie of toeslagcalculatie. Opslagcalculatie gaat uit van een verband tussen directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks kunnen worden gerelateerd aan een product. In de bakkerij zijn dit grondstofkosten en de kosten van de productiemedewerkers (directe arbeidskosten). Deze kosten kunnen aan de hand van het recept en het meten van de benodigde productietijd worden vastgesteld. Indirecte kosten hebben geen relatie met het product. Dat zijn bijvoorbeeld telefoon en huurkosten, afschrijving en rente. Magazijnkosten,verpakkingsmateriaal en transportkosten zijn minder duidelijk te definiëren, maar moeten niet worden vergeten.

Maak voor het berekenen van de opslagpercentage gebruik van de begroting voor het lopende jaar. Aan de begroting zal mogelijk een aantal posten moeten worden toegevoegd. Denk aan gewaardeerd, een vergoeding voor geïnvesteerd eigen vermogen en vervangingsinvesteringen. Er moet een verband zijn tussen directe kosten en indirecte kosten (zie rekenvoorbeelden). De opslagmethode gaat ervan uit dat datgene wat geldt voor de totale kosten ook geldt voor een afzonderlijk product (zie berekening gevulde koek). De opslagmethode veronderstelt dat als we aan het eind van het jaar alle verkochte producten bij elkaar optellen en vermenigvuldigen met een verkoopprijs per product er voldoende winst is overgebleven. De praktijk is helaas weerbarstiger. De mogelijke oorzaken van deze afwijking komen in het volgende artikel aan bod. Inclusief een voorbeeld hoe vanuit de jaarrekening of begroting de directe en indirecte kosten zijn te bepalen.

 

 

Reageer op dit artikel