artikel

Afschrijven in de crisis

Dossiers

Afschrijven in de crisis

De crisis heeft negatieve effecten voor de economie. Het kabinet heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om de negatieve gevolgen van de crisis voor de economie tegen te gaan. Zo gelden er ook tijdelijk verruimde afschrijvingsmogelijkheden. Op bepaalde bedrijfsmiddelen kunt u willekeurig of vervroegd afschrijven. Dit kan een groot financieel voordeel opleveren.

De crisis heeft negatieve effecten voor de economie. Het kabinet heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om de negatieve gevolgen van de crisis voor de economie tegen te gaan. Zo gelden er ook tijdelijk verruimde afschrijvingsmogelijkheden. Op bepaalde bedrijfsmiddelen kunt u willekeurig of vervroegd afschrijven. Dit kan een groot financieel voordeel opleveren.

Door willekeurige afschrijving kunnen bedrijven investeringen die in het kalenderjaar 2009 plaatsvinden in twee jaar schrijven, dus maximaal 50% in 2009 en de rest in 2010 of later. Voor investeringen in het kalenderjaar 2010 en 2011 geldt eenzelfde regeling.

Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra een investeringsverplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan niet hoger zijn dan het bedrag dat voor de investeringsverplichting is betaald, of het bedrag van de gemaakte voortbrengingskosten.

De willekeurige of vervroegde afschrijving is in beginsel gericht op alle nieuwe bedrijfsmiddelen met enkele uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen zijn:
 

  1. gebouwen
  2. immateriële activa (waaronder software)
  3. motorrijwielen en personenenauto’s

Taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mogen wel willekeurig worden afschreven. De regeling is bedoeld om de liquiditeits- en financieringspositie van bedrijven die voor vervanging- of uitbreidingsinvesteringen staan, te verbeteren.

Tip
Schrijf willekeurig of vervroegd af op de bedrijfsmiddelen die u in 2009, 2010 of 2011 heeft aangeschaft.

Reageer op dit artikel