artikel

Hoe te handelen bij brand

Dossiers

Hoe te handelen bij brand

Wat moet een ondernemer doen als er brand is geweest? Er bestaat immers geen handleiding, omdat geen enkele brand en de gevolgen daarvan hetzelfde zijn. Negen vuistregels op een rij bij zo’n calamiteit.

Wat moet een ondernemer doen als er brand is geweest? Er bestaat immers geen handleiding, omdat geen enkele brand en de gevolgen daarvan hetzelfde zijn. Negen vuistregels op een rij bij zo’n calamiteit.

Vuistregel 1: zorg direct dat ook úw belang deskundig behartigd wordt
Er komt veel op u af waar een ondernemer in het algemeen niet veel verstand van heeft, terwijl de andere bij de brand betrokken partijen juist in deze materie gespecialiseerd zijn. Er wordt een technisch onderzoek verricht door de technische recherche naar toedracht van de brand. Ook de verzekeraar laat meestal een technisch en tactisch onderzoek verrichten. Ook de schadehoogte wordt vastgesteld door een expert. Hiermee is echter niet per se uw belang gedekt. Iedere betrokken partij dient in beginsel zijn eigen belang. U als ondernemer heeft ook het recht om uw eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld door een contra-expert in te schakelen, in beginsel op kosten van de verzekeraar. Wanneer u dit niet doet, staat u direct op achterstand. Bij grotere schades verdient het ook aanbeveling onmiddellijk een advocaat in te schakelen.

Vuistregel 2: stel zoveel mogelijk (bewijs)materiaal veilig en documenteer
Laat het puin en de brandresten niet direct slopen en opruimen indien dat niet absoluut noodzakelijk is. Het komt regelmatig voor dat sloopbedrijven zich na een brand melden en puin gaan ruimen. Ook is het in onze praktijk meerdere malen voorgekomen dat onderzoekers puin verschuiven ten behoeve van het technische onderzoek, waardoor een tegenonderzoek onmogelijk wordt gemaakt, met alle gevolgen van dien. Als er dan toch een ‘destructief’ onderzoek plaats moet vinden, zorg er dan voor dat uw contra-onderzoeker daarbij aanwezig is en dat de feitelijke situatie op film of foto wordt vastgelegd. Houd een logboek bij van alles wat er per dag is gebeurd en met wie u hebt gesproken.

Vuistregel 3: wees eerlijk naar uw verzekeraar en diens hulppersonen
Dit is een basale regel. Los van het morele oordeel, kan het onder omstandigheden verleidelijk zijn om anders dan de waarheid mededelingen te doen over de (mogelijke) brandoorzaak en/of de daadwerkelijke schade. Wanneer de waarheid wordt achterhaald, zijn de gevolgen groot. Er is dan sprake van fraude. De brandschade wordt zo hoogstwaarschijnlijk niet vergoed en de verzekering wordt zeer waarschijnlijk geroyeerd.

Vuistregel 4: doe niets zonder overleg met uw verzekeraar en de door u ingeschakelde experts
Het komt voor dat een ondernemer onder druk van bijvoorbeeld de overheid bepaalde maatregelen moet treffen, bijvoorbeeld het laten slopen van de brandresten. Voordat hiertoe overgegaan wordt, moet dit met de verzekeraar worden besproken. De verzekerde is onder de verzekering verplicht de aanwijzingen van de verzekeraar op te volgen, uiteraard voor zover redelijk.

Vuistregel 5: blijf kalm en wees alert
De mensen die u om u heen hebt verzameld zullen u het nodige werk ontnemen waardoor u de rust hebt om te doen wat noodzakelijk is bij de afwikkeling van de schade. Laat u niet bang maken of onder druk zetten door degene die de verklaring afneemt. Wees u bewust van de partij die u de vragen stelt en de verklaring afneemt. Zorg er voor dat u de verklaring pas ondertekent nadat u deze in alle rust hebt doorgenomen en waar nodig hebt aangepast. Het is verstandig de verklaring eerst aan de door u ingeschakelde personen voor te leggen. Mogelijk kunt u, na kritische vragen van die personen, de verklaring nog verder aanscherpen. Wees alert: papier is geduldig. Vraag van ieder stuk een kopie.

Vuistregel 6: zorg er voor dat u verdere schade beperkt (schadebeperkingsplicht)
Op u rust de verantwoordelijkheid de schade en eventuele verdere schade te beperken. Verder dient u ervan bewust te zijn dat u niet meer recht hebt dan waarvoor u verzekerd bent. Wees verder niet afwachtend. Werp uw blik op de toekomst en neem daarvoor de nodige beslissingen. Ga niet achterover leunen, maar handel proactief. Treedt in overleg met bijvoorbeeld uw verhuurder, uw personeel of met het een andere relevante derde.

Vuistregel 7: streef ernaar de maximale vergoeding te bewerkstelligen, maar blijf reëel

Vuistregel 8: stel uw rechten veilig
Bij de afwijzing van een uitkering van schade worden door verzekeraars korte termijnen gehanteerd waarbinnen u kunt protesteren. Protesteert u niet tijdig, dan loopt u de kans al uw rechten te verliezen. Daar waar u geen juridische hulp hebt ingeschakeld, schakel die alsnog zo spoedig mogelijk in om te voorkomen dat u met lege handen komt te staan.

Vuistregel 9: leer door ervaring
Evalueer de goede en minder goede punten naar aanleiding van de calamiteit. Was u bijvoorbeeld voldoende verzekerd en voor de juiste calamiteit? Dient uw polis wellicht aangepast te worden? Ga een gesprek aan met uw verzekeraar, uw assurantiemakelaar of tussenpersoon en evalueer het nodige.

 

Reageer op dit artikel