artikel

Uitbreiding willekeurige afschrijving

Dossiers

Als u een bedrijfsmiddel aanschaft dat meerdere jaren nut oplevert voor uw onderneming, mag u de kosten daarvan niet in 1x ten laste van uw winst brengen. In plaats daarvan wordt het bedrijfsmiddel geactiveerd en wordt hierop geleidelijk afgeschreven.

Als u een bedrijfsmiddel aanschaft dat meerdere jaren nut oplevert voor uw onderneming, mag u de kosten daarvan niet in 1x ten laste van uw winst brengen. In plaats daarvan wordt het bedrijfsmiddel geactiveerd en wordt hierop geleidelijk afgeschreven.

Het afschrijvingspercentage is afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel en varieert doorgaans tussen de 2 en 20% per jaar. Soms mag u echter willekeurig afschrijven. Dat wil zeggen alles in 1x, of juist variabel per jaar, wat u zelf het beste uitkomt. Willekeurige afschrijving is bijvoorbeeld mogelijk bij bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan (milieu-investeringen), bedrijfsmiddelen van startende ondernemers en zeeschepen.
In het kader van de kredietcrisis is er ook een speciale afschrijvingsmogelijkheid opgenomen voor de jaren 2009 en 2010. Met deze regeling hoopt de overheid investeringen in deze economisch moeilijke tijden te stimuleren. Deze tijdelijke maatregel wijkt in haar uitwerking echter wel wat af van de ‘standaard’ mogelijkheid tot willekeurig afschrijven.

Voorbeeld
Zo is de extra afschrijving beperkt tot maximaal 50% in het investeringsjaar en 50% in het boekjaar dat daar op volgt.
Indien u bijvoorbeeld in 2010 investeert en u schrijft dit jaar slechts 30% af, dan mag niet in 2011 voor 70% worden afgeschreven, doch slechts voor 50%.
Bij bedrijfsmiddelen geldt doorgaans dat u pas kunt gaan afschrijven op moment van ingebruikname. Deze eis geldt niet bij willekeurige afschrijving. Afschrijving mag dan al zodra er verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Wel is het zo dat er niet meer kan worden afgeschreven dan het bedrag dat op grond van die verplichting reeds is betaald.

Verplichtingen
Om gebruik te kunnen maken van de willekeurige afschrijvingsregeling moet er in 2010 verplichtingen zijn aangegaan én moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2013 in gebruik zijn genomen (bij investeringen in 2009 geldt een uiterlijke datum van 1 januari 2012).

Niet altijd voordelig
De tijdelijke regeling met betrekking tot de willekeurige afschrijving geldt op alle nog niet eerder in gebruik genomen bedrijfsmiddelen met uitzondering van: gebouwen, schepen, bromfietsen, motorrijwielen, personenauto’s (niet zijnde zeer zuinige personenauto’s), immateriële vaste activa, dieren, voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen en paden, bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden én bedrijfsmiddelen waarop uit anderen hoofde willekeurig wordt afgeschreven.
Versneld afschrijven is lang niet altijd voordelig. Maar met deze regeling heeft u de ruimte om de afschrijving aan te passen aan uw persoonlijke situatie.

drs. P.H. Eenhoorn
BDO Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel