artikel

Nieuwe werkkostenregeling

Dossiers

Als werkgever mag u uw werknemers onbelast vergoeden voor bepaalde kosten die zij maken voor hun werk. Omdat onbelaste vergoedingen voor zowel werkgevers als werknemers aantrekkelijk zijn, kijkt de belastingdienst altijd kritisch mee, met de nodige discussies tot gevolg.

Als werkgever mag u uw werknemers onbelast vergoeden voor bepaalde kosten die zij maken voor hun werk. Omdat onbelaste vergoedingen voor zowel werkgevers als werknemers aantrekkelijk zijn, kijkt de belastingdienst altijd kritisch mee, met de nodige discussies tot gevolg.

Vanaf 2011 wil de overheid de regeling ingrijpend wijzigen. Dit geeft werkgevers en werknemers enige tijd om hun arbeidsvoorwaarden aan te passen.
In 2011 worden vergoedingen in drie groepen worden ingedeeld.
In de eerste plaats een beperkt aantal vergoedingen die nog steeds belastingvrij mogen worden vergoed, net als nu. De tweede categorie zijn kosten die aan de werkplek worden gerelateerd. De derde categorie zijn alle overige kosten. Deze laatste mogen alleen nog onbelast worden vergoed tot een vast percentage van 1,4% van de totale loonsom van de onderneming.

Verhuiskostenregeling
Bij de eerste categorie (volledig onbelast) kunt u denken aan reiskosten, cursussen, studiekosten, e.d. Bij deze kosten blijven de huidige voorwaarden grotendeels in stand. Ook de verhuiskostenregeling valt onder deze eerste categorie, maar wordt wel ingeperkt (er moet sprake zijn van een bedrijfsverplaatsing).
De tweede categorie (werkplek gerelateerd) heeft betrekking op consumpties onder werktijd, uniformen, de mobiele telefoon et cetera. Als deze worden verstrekt of vergoed worden de kosten op nihil gewaardeerd of er wordt een lagere waarde vastgesteld (bijvoorbeeld maaltijden in bedrijfskantines).
Bij de laatste categorie kunt u denken aan kerstpakketten, personeelsreizen et cetera. Deze worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer en zijn dus alleen onbelast te vergoeden als de werkgever onder zijn maximum blijft.

Eindheffing
Overschrijdt de werkgever de 1,4% van de loonsom, dan is over dat meerdere een eindheffing (werkgeversheffing) van 80% verschuldigd. Werkgevers kunnen echter ook met de werknemer afstemmen dat de vergoeding als loon wordt gezien (of dat aantrekkelijk is, hangt af van de tarieven waartegen de werknemer wordt belast).
De staatssecretaris heeft daarnaast bevestigd dat de fiets van de zaak niet zal verdwijnen en dat de voorwaarden worden versoepeld. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsfitnessregeling.

Nieuwe regime
De nieuwe werkkostenregeling moet zorgen voor een forse administratieve lastenverlichting, aangezien een vaste percentage van de loonsom onbelast kan worden vergoed en u niet meer op individuele basis de vergoedingen en verstrekkingen hoeft te toetsen. Tot en met 2013 bestaat de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van de huidige onbelaste kostenvergoedingenregeling (dan worden de regels wel iets aangescherpt) of om te kiezen voor het nieuwe regime. Daarna bent u verplicht om de nieuwe regeling te gebruiken.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel