artikel

Boetes

Dossiers

De afgelopen jaren heeft de overheid het boetebeleid van de belastingdienst op diverse punten aangescherpt. Zo zijn een aantal boetes hoger geworden en worden er in 2010 ook weer nieuwe boetes geïntroduceerd.

De afgelopen jaren heeft de overheid het boetebeleid van de belastingdienst op diverse punten aangescherpt. Zo zijn een aantal boetes hoger geworden en worden er in 2010 ook weer nieuwe boetes geïntroduceerd.

Bij het opleggen van boetes maakt de belastingdienst onderscheid tussen een verzuim en een vergrijp. Van een verzuim is bijvoorbeeld sprake als een aangifte te laat wordt ingediend. Er wordt dan een boete opgelegd om de belastingplichtige aan te sporen in het vervolg wel tijdig aangifte te doen. Dit soort boetes komen vrij standaard uit het automatiseringssysteem van de belastingdienst.

Vergrijpboete
Een vergrijpboete wordt niet standaard opgelegd. De belastingdienst legt een dergelijke boete pas op als zij vindt dat er sprake is van grove schuld of opzet. Bijvoorbeeld als de belastingplichtige bewust een aftrekpost claimt waarvan hij weet dat hij er eigenlijk geen recht op heeft. Een vergrijpboete is hoger dan een verzuimboete: standaard wordt er 25% boete opgelegd bij grove schuld en 50% bij opzet.

Pleitbaar standpunt
Maar wat nu als u een standpunt inneemt waarvan u weet dat de belastingdienst het daar niet mee eens zal zijn, maar waarvan u wel zelf vindt dat het zou moeten kunnen? In dat geval is de vraag of u een ‘pleitbaar’ standpunt hebt ingenomen. Bij een pleitbaar standpunt mag de belastingdienst namelijk géén boete opleggen.
Van een pleitbaar standpunt is sprake als uw standpunt, ‘gelet op de stand van de jurisprudentie en de heersende leer, in die mate juridisch pleitbaar of verdedigbaar is dat belanghebbende redelijkerwijs kan menen juist te handelen.’
Van belang is met andere woorden of er al over het vraagstuk is geprocedeerd. In een situatie waar Hof Amsterdam recent over moest beslissen, hadden alle lagere rechters de belastingdienst gelijk gegeven. Desondanks bleef de belastingplichtige in zijn standpunt volharden. De inspecteur vond dat niet meer kunnen en legde een boete op.

Massaal
Hof Amsterdam was het daar niet mee eens. Zolang de Hoge Raad nog niet had beslist, mocht de belastingplichtige zijn standpunt blijven innemen. Zelfs indien, zoals bij deze belastingplichtige het geval was, alle lagere rechterlijke instanties unaniem en massaal in het nadeel van de belastingplichtigen hadden beslist. Het Hof vond juist het gegeven dat men massaal was gaan procederen, een aanknopingspunt voor de omstandigheid dat er kennelijk meerdere belastingplichtigen van mening waren dat het punt voor discussie vatbaar was.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel