artikel

Belastingplan 2010

Dossiers

Traditiegetrouw maakt het kabinet op Prinsjesdag haar belastingplannen voor het volgende jaar bekend. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor ondernemingen.

Traditiegetrouw maakt het kabinet op Prinsjesdag haar belastingplannen voor het volgende jaar bekend. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor ondernemingen.

IB-ondernemers
De MKB-vrijstelling wordt verhoogd van 10,5% naar 12%. Daarbij wordt de koppeling met het urencriterium losgelaten. Dat betekent dat ook deeltijdondernemers en ondernemers met daarnaast een dienstbetrekking van de MKB-winstvrijstelling gebruik kunnen maken.
Waar de MKB-vrijstelling wordt verruimd, wordt de zelfstandigenaftrek ingeperkt. Vanaf 2010 mag deze uitsluitend nog verrekend worden met winst uit onderneming, niet meer met andere inkomsten zoals loon of een VUT-uitkering. Kunt u bij een lage winst de zelfstandigenaftrek zo niet meer benutten, dan wordt deze doorgeschoven en kan alsnog verrekend worden met de winst in de negen volgende jaren. Voor starters komt een uitzondering op deze nieuwe regeling.

VPB
Voor BV’s is met name van belang dat de achterwaartse verliesverrekening – de carry-back – tijdelijk wordt verruimd. Verliezen uit de belastingjaren 2009 en 2010 (tot een maximum van € 10 miljoen) mogen weer drie jaar terug worden verrekend (nu geldt nog een carry-back van slechts 1 jaar). Tegenover deze verruiming staat een beperking van de voorwaartse verrekening. Deze wordt ingekort tot 6 jaar.
Ook de octrooibox wordt verruimd. In de octrooibox worden opbrengsten uit patenten, speur- en ontwikkelingswerk en dergelijke, belast tegen een laag tarief van 10%. Vanaf 2009 zal het tarief dalen naar 5% en wordt ook de ruimte tot het benutten van dit lage tarief uitgebreid.

Algemene maatregelen
Voor zowel IB-ondernemers als BV’s geldt dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt verruimd, alsmede de budgetten voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Daarnaast wordt de tijdelijke maatregel tot willekeurige afschrijving verlengd. Deze maatregel bestaat ook dit jaar al en houdt in dat er op aangewezen bedrijfsmiddelen in twee jaar tijd, in 2009 en in 2010, met 2 x 50% mag worden afgeschreven. Deze maatregel wordt met een jaar verlengd.
Bij de verpakkingenbelasting wordt de drempel waaronder geen verpakkingenbelasting verschuldigd is, verhoogd van 15.000 kilo naar 50.000 kilo.

Loon dga
Directeur-grootaandeelhouders moeten een gebruikelijk salaris genieten. Dit salaris is in beginsel minimaal € 40.000, maar kan lager zijn, bijvoorbeeld bij structurele verliessituaties. In verband met de huidige economische crisis wordt het in 2009 en 2010 eenvoudiger om het salaris lager te stellen. Voor de berekening van de verlaging mag worden aangesloten bij cijfers van de omzetdalingen, mits deze niet door bijzondere oorzaken zijn beïnvloed.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

 

Reageer op dit artikel