artikel

Schenking of erfenis

Dossiers

Schenking of erfenis

Als u een schenking of een erfenis ontvangt, moet u (meestal) successierecht betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de familierelatie (hoe verder verwijderd de verwantschap is, hoe meer u moet betalen), alsmede van het bedrag (hoe meer, hoe hoger het tarief).

Als u een schenking of een erfenis ontvangt, moet u (meestal) successierecht betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de familierelatie (hoe verder verwijderd de verwantschap is, hoe meer u moet betalen), alsmede van het bedrag (hoe meer, hoe hoger het tarief).

De overheid wil deze ingewikkelde tariefstructuur in 2010 wijzigen. Daarbij gaan de hoogste tarieven omlaag. De nieuwe tarieven worden als volgt:
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2
€ 0 – € 125.000                        10%                                              18%                                      30%
€ 125 000 – hoger                     20%                                              36%                                      40%
Daarnaast gaan de diverse vrijstellingen die de Successiewet kent, (iets) omhoog. Hoewel de tarieven dalen en de vrijstellingen stijgen, kunnen in sommige gevallen de nieuwe tarieven toch tot méér belasting leiden dan nu het geval is. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij kleine schenkingen.
Voor mensen die ongehuwd samenwonen wordt de wetgeving strenger. Zij komen nog slechts voor de gunstige partnerbepalingen in aanmerking als zij een notarieel samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten. Verder mogen zij geen bloedverwant in de rechte lijn zijn (dus ouders kunnen niet meer met hun kind als partner kwalificeren) en mag men ten hoogste 1 partner hebben.
Interessant voor ondernemers is dat bedrijfsoverdracht fiscaal eenvoudiger wordt. De vrijstelling die de wet nu al kent voor bedrijfsvermogen gaat van 75% naar 90%. Dat betekent dat van de waarde van de onderneming (in de vennootschap) slechts 10% wordt belast. De voorwaarden worden wel enigszins aangepast. Zo kan alleen gebruik worden gemaakt van de faciliteit bij overlijden als het bedrijf al meer dan een jaar het bezit van de erflater is geweest. Bij schenking gold al een bezitstermijn van vijf jaar. Daar staat tegenover dat de eis dat de schenker 55 jaar moest zijn, is komen te vervallen. Deze vrijstelling wordt ook van toepassing op onroerende zaken die de directeur-grootaandeelhouder ter beschikking stelt aan zijn vennootschap.
Om één en ander te financieren worden in het wetsvoorstel (internationale) besparingsconstructies zoals buitenlandse trusts aangepakt. Daarnaast worden bepaalde aantrekkelijke testamentvormen, renteloze of laagrentende direct opeisbare leningen, herroepelijke schenkingen, constructies van levensverzekeringen binnen familieverband en constructies met uitgestelde leveringen aangepakt.
De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2010. Gezien de impact die de wetgeving op huidige testamenten en schenkingsplannen kan hebben, is het raadzaam tijdig contact op te nemen met uw adviseur of notaris, om te bezien of uw vermogensplanning aanpassing behoeft.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel