artikel

Is een lening altijd een lening?

Dossiers

Is een lening altijd een lening?

Het komt regelmatig voor dat een houdstermaatschappij een lening verstrekt aan haar dochter-BV. Gaat het slecht met de dochter-BV, dan zal de houdster, als schuldeiser, haar verlies op de lening willen afboeken ten laste van de fiscale winst. Op zo’n moment komt nog wel eens de vraag aan de orde of de lening wel onder zakelijke voorwaarden is verstrekt. Zo niet, dan is het verlies op de lening niet aftrekbaar. In plaats daarvan wordt de afwaardering gezien als een verstrekking van kapitaal.

Het komt regelmatig voor dat een houdstermaatschappij een lening verstrekt aan haar dochter-BV. Gaat het slecht met de dochter-BV, dan zal de houdster, als schuldeiser, haar verlies op de lening willen afboeken ten laste van de fiscale winst. Op zo’n moment komt nog wel eens de vraag aan de orde of de lening wel onder zakelijke voorwaarden is verstrekt. Zo niet, dan is het verlies op de lening niet aftrekbaar. In plaats daarvan wordt de afwaardering gezien als een verstrekking van kapitaal. 

Eén van de punten die bij het beoordelen van de lening van belang zijn, is of de schuldenaar wel voldoende zekerheid heeft verstrekt. Als er geen zekerheid is, vindt de Belastingdienst een lening al snel niet zakelijk. Volgens de rechtbank Haarlem is het feit dat er geen zekerheid is bedongen, op zichzelf echter nog niet voldoende reden om een lening als onzakelijk te zien. In de betwiste casus was er weliswaar geen zekerheid bedongen, maar was er wel een hoger rentepercentage dan gebruikelijk afgesproken. Volgens de rechtbank is dat in het zakelijk verkeer niet ongebruikelijk. Van belang is, met andere woorden of het totaal aan voorwaarden (zekerheid, rente, aflossingsschema, duur van de lening) in onderlinge samenhang bezien, als zakelijk valt te betitelen.
Daarnaast is het uitermate van belang dat de leningsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd. Als dat niet zo is, dan wordt soms al snel aangenomen dat er geen sprake is van een lening. Over belangrijke elementen die de lening een lening doet zijn (met name aflossingsschema’s en dergelijke) ligt dan immers niets vast.
Is de lening schriftelijk vastgelegd, dan is het de Belastingdienst die moet bewijzen dat de lening niet zakelijk is. Nu beoordeelt de Belastingdienst de lening vaak pas achteraf, als het al is misgegaan. Van belang is echter om te kijken naar de omstandigheden op het moment van het aangaan van de lening. Het kan dus zeker geen kwaad om zoveel mogelijk gegevens omtrent het ontstaan van de lening en de omstandigheden op dat moment te blijven bewaren.
Staat eenmaal vast dat een lening die een holding aan een werk-BV heeft verstrekt eigenlijk als kapitaal moet worden gezien, dan verhoogt dit kapitaal wel de verkrijgingsprijs van de aandelen in de werk-BV. Als de werk-BV vervolgens wordt geliquideerd, kan dit de holding soms toch nog een aftrekbaar verlies opleveren. Alleen kan dit pas geëffectueerd worden bij daadwerkelijke opheffing van de BV en niet tussentijds.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel