artikel

Extra afschrijving kredietcrisis

Dossiers

Extra afschrijving kredietcrisis

In verband met de kredietcrisis heeft het kabinet een aantal fiscale maatregelen aangekondigd die het bedrijfsleven een steuntje in de rug moeten bieden. Eén daarvan is een verruiming van de mogelijkheden tot willekeurige/vervroegde afschrijving.

In verband met de kredietcrisis heeft het kabinet een aantal fiscale maatregelen aangekondigd die het bedrijfsleven een steuntje in de rug moeten bieden. Eén daarvan is een verruiming van de mogelijkheden tot willekeurige/vervroegde afschrijving.

Als u een bedrijfsmiddel aanschaft dat meerdere jaren nut oplevert, mag u de investering in het bedrijfsmiddel niet in één keer als kosten aftrekken, maar moet u op het bedrijfsmiddel afschrijven. Door de afschrijving spreidt u de kosten over het aantal jaren dat het bedrijfsmiddel uw onderneming naar verwachting nut oplevert.
Afschrijving wordt bepaald door de verwachte gebruiksperiode te bepalen, alsmede de restwaarde aan het eind van die periode. Het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde wordt vervolgens over de gebruiksperiode verdeeld als afschrijving. Vanaf 2007 geldt daarbij als extra eis dat er in principe niet meer dan 20 procent van de aanschaffings- of voortbrengingskosten per jaar mag worden afgeschreven (voor goodwill zelfs maar 10%).
Soms mag u van de gebruikelijke afschrijving afwijken en naar eigen wens afschrijven. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat u alle afschrijvingen in één jaar neemt, of juist helemaal niet afschrijft. De afschrijving kunt u dan helemaal naar wens aanpassen aan uw fiscale positie van dat jaar. Deze ‘willekeurige’ afschrijving is bijvoorbeeld toegestaan voor startende ondernemers. Zij mogen willekeurig afschrijven over bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft in een jaar dat zij recht hebben op de startersaftrek of in het jaar ervoor (het aanloopjaar). Het bedrijfsmiddel moet wel in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Ook kunnen (alle) ondernemers willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die onder de VAMIL vallen (willekeurige afschrijving voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen). 
In verband met de kredietcrisis heeft de overheid aangegeven willekeurige afschrijving ook open te zetten voor bedrijfsmiddelen die in het jaar 2009 worden aangeschaft. Deze bedrijfsmiddelen mag u in twee jaar (2009 en 2010) afschrijven en wel tot elk jaar ten hoogste 50 procent. Willekeurige afschrijving is mogelijk voor alle bedrijfsmiddelen met uitzondering van: woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, personenauto’s, immateriële vaste activa (waaronder software) en in cultuur gebrachte activa (bijvoorbeeld bomen en vee). De regeling is dus onder meer van toepassing op bestelauto’s, vrachtauto’s, computers, machines en installaties. Mogelijk wordt de regeling nog uitgebreid tot zeer zuinige personenauto’s.
Verder zal het vennootschapsbelastingtarief in 2009 lager worden dan eerder vermeld. Het zogenaamde ‘mkb-tarief’ wordt verlaagd van 23 procent tot 20 procent. Dit tarief zal gelden tot een bedrag van € 200.000 (daarboven bedraagt het tarief 25,5%).

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel