artikel

Wat u als leerbedrijf moet weten

Dossiers

Wat u als leerbedrijf moet weten

1. Waarom zou ik mijn bedrijf laten erkennen als leerbedrijf? 2. Hoe wordt mijn bedrijf erkend leerbedrijf? 3. Hoe weten mijn klanten of leerlingen dat ik erkend leerbedrijf ben? 4. Hoe krijg ik leerlingen? 5. Hoe vaak komt de Kenwerk-adviseur bij mij op bezoek en wat komt hij/zij doen? 6. Welke financiële voordelen zijn er […]

1. Waarom zou ik mijn bedrijf laten erkennen als leerbedrijf?
2. Hoe wordt mijn bedrijf erkend leerbedrijf?
3. Hoe weten mijn klanten of leerlingen dat ik erkend leerbedrijf ben?
4. Hoe krijg ik leerlingen?
5. Hoe vaak komt de Kenwerk-adviseur bij mij op bezoek en wat komt hij/zij doen?
6. Welke financiële voordelen zijn er voor een leerbedrijf?
7. Wat is het verschil bij het opleiden van leerlingen in de praktijk voor het vmbo, mbo of hbo?
8. Hoe word ik leermeester?
9. Hoe kom ik aan informatie?
10. Wat is de AKA-opleiding?
11. Wat vraagt het van een leerbedrijf om op te leiden voor het AKA-traject?
12. Wat is competentiegericht beroepsonderwijs?
13. Wat betekenen die veranderingen voor een leerbedrijf?
14. Hoe wort het bedrijfsleven betrokken bij het vormgeven van competentiegericht beroepsonderwijs?
15. Hoe worden competenties van leerlingen (eenduidig) beoordeeld?
16. In hoeverre blijft het vakmanschap bestaan?
17. Hoe krijg je een optimale aansluiting tussen onderwijs en praktijk?
18. Wat is de verkiezing Leerbedrijf van het Jaar?
19. Hoe word ik Leerbedrijf van het Jaar?
20. Wat is Kenwerk?

 

1. Waarom zou ik mijn bedrijf laten erkennen als leerbedrijf?
Een leerbedrijf maakt jonge mensen wegwijs in de bakkerij en heeft leerlingen veel te bieden, zoals een duidelijk opleidingsbeleid, zorg voor kwaliteit en een goed arbeidsklimaat. Om te garanderen dat de leerling in goede handen is, mogen alleen erkende leerbedrijven leerlingen in het mbo opleiden. Met de erkenning zorgt het bedrijf ervoor dat er ook in de toekomst voldoende vakmensen zijn in de bakkerijsector. Het bedrijf voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een veilige en goede leeromgeving. Het personeel komt in aanraking met nieuwe vaktechnieken en blijft daardoor scherp. Leerlingen werken verfrissend in het bedrijf. Het bedrijf krijgt deskundig advies op het gebied van opleidingen en personeelsbeleid. Dit straalt positief uit naar de medewerkers. Verder toont het bedrijf betrokkenheid en zorg voor kwaliteit met het opleiden van leerlingen. Het bedrijf bouwt zijn netwerk uit door contacten met andere leerbedrijven in de regio. Vermelding in het register erkende leerbedrijven zorgt ervoor dat het bedrijf voor leerlingen gemakkelijk te vinden is. 
 
2. Hoe wordt mijn bedrijf erkend leerbedrijf?
Kenwerk, kenniscentrum voor horeca, bakkerij, reizen en recreatie, verzorgt de erkenning van leerbedrijven. Na aanmelding, krijgt u bezoek van de Kenwerk-adviseur in uw regio voor een erkenninggesprek. In dit gesprek komen onderwerpen aan bod, als bedrijfsprofiel, personeelsbestand, personeelsbeleid, leerlingvacatures en erkenningvoorwaarden. Het erkenninggesprek en uw vermelding op www.kenwerk.nl zijn kosteloos. Ook voor de erkenningcriteria kunt u daarop terecht.
 
3. Hoe weten mijn klanten of leerlingen dat ik erkend leerbedrijf ben?
Uw bedrijf krijgt een gratis vermelding in het register erkende leerbedrijven. Dit register is voor iedereen toegankelijk en is te vinden via de website van Kenwerk. Leerlingen kunnen uw bedrijf ook vinden in de leerplaatsenbank. Hierin worden de vacatures gepubliceerd. Op dit moment werkt Kenwerk aan een nieuwe uiting (schildje en/of sticker) waarmee u aan uw klanten kunt laten zien dat u erkend leerbedrijf bent.
4. Hoe krijg ik leerlingen?
Leerlingen kunnen op uw vacature reageren via www.kenwerk.nl. Daarnaast kan een leerling contact met uw bedrijf opnemen via het Regionale Opleidingencentrum (ROC). Ook kunt u uw vacature kenbaar maken bij het ROC in uw regio.
 
5. Hoe vaak komt de Kenwerk-adviseur bij mij op bezoek en wat komt hij/zij doen?
De adviseur komt tenminste een keer per jaar bij uw bedrijf om te kijken hoe het gaat en of er zaken zijn waar u tegenaan loopt. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de adviseur en aanvullende afspraken maken. De Kenwerk-adviseur kan altijd advies op maat geven.
 
6. Welke financiële voordelen zijn er voor een leerbedrijf?
Het zijn van leerbedrijf kost niets. U krijgt als leerbedrijf wel een fiscaal voordeel. Werkgevers die jongeren in dienst hebben die een beroepsbegeleidende leerweg volgen kunnen een extra korting krijgen van € 1500 per jongere. Dit is bovenop de € 1500 belastingkorting die op dit moment al geldt. Deze extra korting is ook voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben die voorheen werkloos was en wordt opgeleid tot MBO-2 niveau. Verder kan de werkgever in aanmerking komen voor een belastingkorting van € 1200 op het moment dat hij een stage aanbiedt. Dit zou dan gelden als de stage een jaar bedraagt. Bij een stage van twee maanden is het € 200.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gaat om scholieren op het niveau MBO-1 en 2.
Leerbedrijven kunnen voor vragen over de fiscale maatregel voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) terecht bij de informatielijn BBL van CFI (079) 323 46 84. De folder met meer informatie over de fiscale maatregel BBL kunt u onder vermelding van het CfI-nummer bestellen via www.cfi.nl.
De Belastingdienst heeft specifieke informatie beschikbaar over de toepassing van de fiscale maatregel. Belt u met de belastingtelefoon: 0800-0543. Of kijk op www.belastingdienst.nl. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft informatie over afdrachtverminderingen. Daarvoor kunt u www.minszw.nl raadplegen.
 
7. Wat is het verschil bij het opleiden van leerlingen in de praktijk voor het vmbo, mbo of hbo?
Wat een leerling aankan, hangt onder meer af van zijn opleidingsniveau en de leerroute die hij of zij volgt. Leerlingen uit het vmbo bijvoorbeeld oriënteren zich nog op het beroep en hebben weinig specifieke vakkennis. Ze kunnen onder begeleiding prima routinematige klusjes doen. Mbo-leerlingen hebben al gekozen voor het beroep en lopen stage om praktische vaardigheden te oefenen en werkervaring op te doen. Een deel van de mbo’ers kiest voor werkend leren; hun opleiding vindt grotendeels in het bedrijf plaats. Hbo-studenten worden opgeleid voor managementfuncties. Zij kunnen tijdens hun stage vrij zelfstandig aan het werk en kunnen praktijkopdrachten uitvoeren, zoals een klanttevredenheidsonderzoek.
 
8. Hoe word ik leermeester?
U kunt zich als praktijkbegeleider aanmelden bij Kenwerk. De voorwaarden waar u als praktijkbegeleider aan moet voldoen zijn:
– minimaal twee jaar relevante praktijkervaring in gelijke of soortgelijke functie als waarvoor u een leerling gaat begeleiden. Indien u niet beschikt over een vakdiploma, geldt de eis dat u minimaal vier jaar relevante werkervaring heeft in een gelijke of gelijksoortige functie als waarvoor u een leerling gaat begeleiden.
– in het bezit van het praktijkbegeleidersdiploma. Voor meer informatie over de leermeestercursus of het diploma kunt u terecht bij het Nederlands Bakkerij Centrum via www.nbc.nl. Voor informatie over vrijstellingen voor het praktijkbegeleidersdiploma kunt u terecht bij uw Kenwerk-adviseur.
 
9. Hoe kom ik aan informatie?
Kenwerk houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw regio via de digitale nieuwsbrief Aldoende Digitaal. Ook de school is een belangrijke informatiebron als het gaat om de samenwerking tussen de ondernemer en de school met betrekking tot de opleiding en beoordeling van de leerling. De meeste ROC’s organiseren periodiek een praktijkbegeleidersoverleg. De voorbereiding van het praktijkbegeleidersoverleg gebeurt vaak door een zogeheten Regionaal Overleg Bakkerij Onderwijs (ROBO’s). In zo’n ROBO zitten vertegenwoordigers namens het regionale bedrijfsleven, vertegenwoordigers van de school (of meerdere scholen in die regio). De adviseur van Kenwerk heeft in veel gevallen de rol van secretaris. Deelname aan het praktijkbegeleidersoverleg is geen verplichting maar wel noodzakelijk als u goed op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen op een school en de consequenties die dat heeft voor de leerling. Daarnaast biedt het praktijkbegeleidersoverleg u de mogelijkheid uw wensen kenbaar te maken richting de school en is het een prima platform om collega praktijkbegeleiders te ontmoeten.
 
 10. Wat is de AKA-opleiding?
AKA is de nieuwe praktijkgerichte opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent. Deze opleiding is voor jonge mensen die moeten wennen aan het werkzame leven, die liever met hun handen werken en in de praktijk het beste leren. Deze opleiding is er sinds eind 2004. Bij de AKA-opleiding wordt de leerling breed opgeleid voor de arbeidsmarkt, dus niet voor een beroep in een bepaalde branche of sector. De opleiding richt zich voornamelijk op het leren functioneren in een bedrijf en ervaring opdoen binnen een bepaalde sector of branche. AKA-leerlingen hebben veelal een praktische instelling. Zij werken onder begeleiding, ze weten nog niet precies wat ze willen en hebben regelmatig te kampen met een gering zelfvertrouwen. Deze leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan normaal en ze zijn ook niet meteen productief. Op school worden ze goed voorbereid op het werken in een bedrijf. AKA-leerlingen blijken uiteindelijk veelal loyale en productieve werknemers. Aan het eind van de opleiding is de leerling in staat om eigen werkzaamheden voor te bereiden, samen te werken, tijdens werkzaamheden te communiceren, klantgericht te handelen, omgaan met problemen en werkrelaties te onderhouden. 
 
11. Wat vraagt het van een leerbedrijf om op te leiden voor het AKA-traject?
De werkzaamheden die een AKA-leerling in een bedrijf kan uitvoeren, bestaan vooral uit eenvoudige en routinematige werkzaamheden die onder begeleiding worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat er in het bedrijf een praktijkbegeleider aanwezig is die de leerling in de dagelijkse praktijk begeleidt. Bij de AKA-deelnemer speelt deze praktijkbegeleider een belangrijke rol. Hij coacht de leerling en geeft hem of haar feedback. Hij let op de werkhouding en laat onder begeleiding werkzaamheden uitvoeren. De adviseurs van Kenwerk kijken samen met de ondernemer wat de leerling in het bedrijf kan leren. Hoe de begeleiding van de leerling het beste op de werkvloer kan worden ingevuld. Zij adviseren en ondersteunen bij de invulling en uitvoering van de opleiding. De onderwijsinstelling begeleidt de leerling. Zij houdt de voortgang in de gaten en u kunt op hen terugvallen indien er problemen zijn met de leerling. Ook vervullen zij een rol bij de beoordeling van leerlingen.
Voor meer informatie over de AKA-opleiding kunt u terecht op www.kenwerk.nl.
 
12. Wat is competentiegericht beroepsonderwijs?
Het onderwijs maakt een omslag naar een nieuwe manier van opleiden. Scholen dragen niet meer alleen kennis over, maar brengen leerlingen ook respect, discipline en beleefdheid bij. De leerling krijgt bovendien steeds meer onderwijs op maat. Dit vraagt om een nieuwe organisatie van het onderwijs. Daarom verruilt het beroepsonderwijs in augustus 2008 de huidige kwalificatiestructuur voor de (nieuwe) competentiegerichte structuur.
In de competentiegerichte kwalificatiestructuur staat het functioneren in de praktijk centraal. De opleiding is gericht op het verwerven van beroepscompetenties (vakkennis), burgerschapscompetenties (gepaste houding en gedrag) en leercompetenties (vermogen om in verschillende opleidingssituaties te leren).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Wat betekenen die veranderingen voor een leerbedrijf?
Voor het leerbedrijf verandert er niet veel. Wat er verandert is dat de nadruk nog meer op de praktijk gelegd wordt. De leerling staat centraal en de praktijkbegeleider heeft een begeleidende en coachende rol. In de huidige situatie is dit vaak ook al het geval. In het competentiegericht onderwijs wordt, naast (eind)resultaten die de leerling bereikt en producten die hij aflevert, meer ingezoomd op de ontwikkeling van de leerling tijdens het leerproces. Deze ontwikkeling wordt gemeten met tussentijdse beoordelingen. Naast het aanleren van alle technieken is de houding en ontwikkeling van de leerling belangrijk, maar ook dit is niets nieuws. Iedere ondernemer wil toch dat de leerling naast vaktechnieken ook leert een goede collega en werknemer te zijn? Onderwijs en bedrijfsleven moeten bij competentiegericht beroepsonderwijs nog meer samenwerken. Beide hebben een grote verantwoordelijkheid. Allebei kunnen ze kunnen initiatieven nemen. Enerzijds kan de onderwijsinstelling in kaart brengen wat een leerling al weet en wat hij nog moet leren en anderzijds kan het leerbedrijf inventariseren wat er bij het bedrijf kan worden geleerd. Zo weten zowel leerbedrijf als leerling waar zij aan toe zijn. De Kenwerk-adviseur werkt faciliterend en kan het leerbedrijf van informatie voorzien en in contact brengen met de juiste mensen binnen een ROC. Daarnaast is de adviseur zowel contactpersoon voor het ROC als voor het leerbedrijf en op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen bij beide partijen, waardoor hij in staat is een brugfunctie tussen de partijen te vervullen.
 
14. Hoe wort het bedrijfsleven betrokken bij het vormgeven van competentiegericht beroepsonderwijs?
Leerbedrijven worden betrokken via de paritaire commissies, regionale samenwerkingsverbanden en overlegmomenten met school. De wensen van het bedrijfsleven zijn uitgangspunt voor de opleidingen. 
 
15. Hoe worden competenties van leerlingen (eenduidig) beoordeeld?
Regiegroep
De regiegroep is op initiatief van de sociale partners en het onderwijs (WDV) opgericht om de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs (CGO) te structureren. Belangrijkste uitgangspunt is dat er producten worden ontwikkeld die gedragen worden door beide participanten. De doelstellingen van de regiegroep zijn neergelegd in een ‘visiedocument’. Dit document is vastgesteld door beide partijen. De belangrijkste werkzaamheden van de regiegroep zijn toetsing en afsluiting (procesbeoordeling), BPV en communicatie
De regiegroep heeft twee werkgroepen geïnstalleerd. In het visiedocument worden twee belangrijke punten neergelegd:
1. een raamwerk voor toetsing en afsluiting;
2. een BPV-systeem.
De regiegroep voert de communicatie tussen alle partijen en haar eigen werkzaamheden zo duidelijk mogelijk uit. Communicatiemiddelen die hierbij worden ingezet zijn een nieuwsbrief en een website. Op deze website is alle informatie terug te vinden die van belang is bij de ontwikkeling van CGO.
SLEBB en Kenwerk
Kenwerk is de beheerorganisatie van de Stichting Landelijke Examenbank Brood en Banket (SLEBB). De SLEBB streeft naar een optimale aansluiting van de beoordelingsinstrumenten bij de wensen van het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. De SLEBB ontwikkelt samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen competentiegerichte beoordelingsinstrumenten in de zogenoemde ontwikkelnetwerken. De deelnemers aan de ontwikkelnetwerken:
– verzamelen alle relevante instrumenten op het gebied van beoordelen binnen competentiegericht opleiden en beoordelen (CGO) bij de deelnemende onderwijsinstellingen en bedrijfsleven;
– stimuleren het samen delen van kennis (tevens deskundigheidsbevordering);
– analyseren het beschikbare en ontwikkelde instrumentarium en maken het gebruiksklaar voor de gebruikers;
– ondersteunen en faciliteren de implementatie van competentiegericht opleiden en beoordelen.
Het is een eerste verkenning op weg naar competentiegerichte beoordelingsinstrumenten. De uiteindelijke instrumenten moeten overeenkomen met het raamwerk van toetsing en afsluiting. Naast beoordeling door de praktijkbegeleider in de beroepspraktijk in het leerbedrijf wordt ook op school beoordelingen gegeven. In de regel wordt het examen afgelegd bij het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen. 
Meer informatie vindt u op www.competentinbakken.nl
 
16. In hoeverre blijft het vakmanschap bestaan?
Bij de praktijkbegeleiders in de bakkerijsector die de leerlingen in het bedrijf begeleiden leeft momenteel wel een groeiend gevoel van ontevredenheid over de kwaliteit van het huidige bakkerijonderwijs. De voornaamste kritiek die de organisaties van praktijkbegeleiders uiten is te herleiden tot het ontbreken van een echte, wederzijdse actieve dialoog tussen de partijen.
 
17. Hoe krijg je een optimale aansluiting tussen onderwijs en praktijk?
Een optimale aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in de bakkerijsector is een cruciale factor in het benutten van talent. Voorkomen moet worden dat jongeren de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen. Naast de acquisitie van de leerplaatsen is Kenwerk verantwoordelijk voor het in standhouden van de kwaliteit van die plaatsen. Kenwerk heeft dan ook een taak met betrekking tot het adequaat begeleiden, ondersteunen, continueren en versterken van de kwaliteit van de praktijkbegeleiders. Vooral op het gebied van coaching zal er méér inzet door de Kenwerk-adviseurs worden gepleegd. De samenwerking met de praktijkbegeleider wordt geïntensiveerd zodat een echte dialoog plaatsvindt en knelpunten eerder worden onderkend en aangepakt.
 
18. Wat is de verkiezing Leerbedrijf van het Jaar?
Leerbedrijven kunnen zich aanmelden voor de verkiezing Leerbedrijf van het Jaar. De verkiezing wordt georganiseerd door Kenwerk in opdracht van sociale partners in de bakkerijsector. Het doel van de verkiezing is de waarde te benadrukken die leerbedrijven hebben voor de bakkerijsector.
 
19. Hoe word ik Leerbedrijf van het Jaar?
De campagne voor de verkiezing Leerbedrijf van het Jaar 2008 start weer in september. U maakt kans op de titel Leerbedrijf van het Jaar 2008 als uw bedrijf voor de verkiezing is aangemeld (aanmelden kan tot 1 oktober 2007). De commissie Leerbedrijf van het Jaar, sector bakkerij, selecteert de zes bedrijven met de beste motivaties. Tijdens een gesprek mag het bedrijf aantonen waarom ze de titel Leerbedrijf van het Jaar 2008 verdienen. Daarna selecteert de commissie de topdrie. Begin december kiest de commissie de winnaar voor 2008.
In de aanloop naar de bekendmaking van de winnaar krijgt de topdrie van aangemelde leerbedrijven veel publiciteit. De winnaar staat na de bekendmaking gedurende het hele jaar in de belangstelling. Dat betekent publiciteit in de regio en in landelijke vakbladen. Ook nodigen scholen of collega-bedrijven het Leerbedrijf van het Jaar uit om zijn succesvolle benadering te presenteren. Een voorbeeld voor collega-bedrijven. Voor leerlingen een teken dat dit een bijzondere leeromgeving is. Het aantal sollicitaties stijgt!
De commissie maakt op 28 maart de winnaar van de verkiezing Leerbedrijf van het Jaar 2007 bekend tijdens de prijsuitreiking van de Commissie Jeugdvakwedstrijden bij de Vakschool Wageningen.
 
20. Wat is Kenwerk?
Kenwerk is het kenniscentrum voor horeca, bakkerij, reizen en recreatie. Kenwerk zet zich in voor goed beroepsonderwijs. Zo draagt zij bij aan een interessant toekomstperspectief voor jongeren en aan gezonde bedrijfstakken met goed opgeleid personeel. Kenwerk slaat een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven, zowel in de regio als landelijk. Dat doet ze door contacten te leggen en te verstevigen. Samen met de Kenwerk-adviseur kan de ondernemer kijken welke stappen hij kan ondernemen om het opleidingsbeleid in zijn bedrijf vorm te geven of te verbeteren. Ook kan de adviseur informeren over onder meer subsidiemogelijkheden en scholingsvraagstukken van medewerkers.
Bij Kenwerk werken vijftig adviseurs, hiervan zijn 36 adviseurs in de verschillende regio’s werkzaam. Voor vragen die gaan over de begeleiding en beoordeling van de leerling en de inhoud van de opleiding kunt u terecht bij de onderwijsinstelling. Met elke andere vraag kunt u terecht bij Kenwerk, tel. (079) 320 36 33 of via e-mail: info@kenwerk.nl. Op www.kenwerk.nl vindt u meer informatie.
 

 

Reageer op dit artikel