artikel

Bezwaar WOZ-beschikking

Dossiers

Bezwaar WOZ-beschikking

Waarschijnlijk heeft u recent of zult u binnenkort uw nieuwe aanslag(en) onroerendezaakbelastingen van de gemeente voor het jaar 2008 ontvangen. Op deze aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vermeld. 2008 is een waarderingsjaar: op de aanslag staat een nieuwe waarde vermeld, per waardepeildatum 1 januari 2007. Bent u het niet eens met deze waarde, dan moet u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.

Waarschijnlijk heeft u recent of zult u binnenkort uw nieuwe aanslag(en) onroerendezaakbelastingen van de gemeente voor het jaar 2008 ontvangen. Op deze aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vermeld. 2008 is een waarderingsjaar: op de aanslag staat een nieuwe waarde vermeld, per waardepeildatum 1 januari 2007. Bent u het niet eens met deze waarde, dan moet u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.

Deze WOZ-waarde is voor diverse belastingheffingen van belang, zoals:
– (bij uw eigen woning) uw aangifte inkomstenbelasting
– de onroerende zaakbelasting zelf
– waterschapsrechten en dergelijke
Nieuw is dat de WOZ-waarde ook van belang is voor de afschrijving op bedrijfspanden. Deze is vanaf 2007 namelijk beperkt tot de zogenaamde ‘bodemwaarde’. Deze bodemwaarde is afhankelijk van de vraag of het een pand betreft dat aan derden wordt verhuurd, of dat het pand in eigen gebruik is. Is het pand in eigen gebruik, dan is de bodemwaarde 50 procent van de WOZ-waarde. Wordt het pand verhuurd, dan is de bodemwaarde 100 procent van de WOZ-waarde.
Het is overigens niet zo dat de bodemwaarde hetzelfde is als de restwaarde die u voor de afschrijving hanteert: u mag in principe op de oude voet blijven afschrijven, echter geldt de bodemwaarde als een ondergrens. Heeft u de ondergrens bereikt, dan houdt de afschrijving op. Alleen in bijzondere gevallen (zoals toepassing van een herinvesteringsreserve of afwaardering tot een lagere bedrijfswaarde) kunt u nog onder de bodemwaarde uitkomen.
Met andere woorden: het is in 2007 nog meer dan voorgaande jaren van belang om uw WOZ-beschikking kritisch te bekijken, anders kan het zijn dat u niet meer mag afschrijven op uw bedrijfspand.
Alle reden dus om de WOZ-beschikking kritisch te bekijken. Niet alleen de waarde als zodanig – heeft men voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren zoals bodemverontreiniging, achterstallig onderhoud, de ligging van het pand – maar ook wat de gemeente precies als grondslag voor haar waardering heeft gehanteerd:
– is de omvang van het pand wel juist
– is er niet (ten onrechte) rekening gehouden met werktuigen in het gebouw, die eigenlijk niet zouden moeten meetellen voor de WOZ-waarde?
In ieder geval is het raadzaam om het taxatieverslag bij de gemeente op te vragen. Hierop zal normaliter de omschrijving van uw bedrijfspand, met kubieke meters en kadastrale omvang, staan omschreven. Komt u wat vreemds tegen, is het zaak tijdig bezwaar aan te tekenen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers
Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel