artikel

Eén procedure voor alle vergunningen en meldingen

Dossiers

Eén procedure voor alle vergunningen en meldingen

Het bedrijfsleven gaat gebukt onder een zware administratieve last. De overheid probeert al jaren om die last te verlichten. Nu worden er forse stappen gezet rondom de vele vergunningen die bedrijven nodig hebben. Maar wordt het inderdaad minder en eenvoudiger?

Het bedrijfsleven gaat gebukt onder een zware administratieve last. De overheid probeert al jaren om die last te verlichten. Nu worden er forse stappen gezet rondom de vele vergunningen die bedrijven nodig hebben. Maar wordt het inderdaad minder en eenvoudiger?

De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gaat er voor zorgen dat er één geïntegreerde vergunning en procedure komt. Daarmee komen circa dertig afzonderlijke toestemmingen, zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning, gebruiksvergunning en diverse meldingen te vervallen. Nog eens zestien toestemmingen worden aan de nieuwe omgevingsvergunning gekoppeld. De Wabo treedt op 1 januari 2009 in werking. Vooruitlopend daarop wordt per 1 januari 2008 de milieuregelgeving voor onder andere bakkerijen veranderd. Is het verstandig om nog vóór de Wabo een vergunning aan te vragen of om juist nog even te wachten?

Eén loket
Van oudsher staan de loketten van de overheid centraal in de procedures die je als bedrijf door moet om initiatieven te beginnen of te veranderen. Nu is het idee dat er één (bedrijven)loket komt en dat er voor de start of een verandering van een bedrijf slechts één vergunning aangevraagd hoeft te worden, de zogenaamde omgevingsvergunning. Automatisering en een digitaal formulier gaan ervoor zorgen dat je gelijk toestemming krijgt als dat kan en de procedure ingaat als dat moet. Er volgt één geïntegreerde procedure voor alle betrokken vergunningen en meldingen en uiteindelijk ook één geïntegreerde omgevingsvergunning. Vergunningen die buiten de Wabo vallen, zoals de horecavestigingsvergunning en de lozingsvergunning op oppervlaktewater, moeten nog wél apart aangevraagd worden.
Het grote voordeel is dat er voor alle betrokken regelgeving één procedure is. Gaat u het bedrijf uitbreiden, dan kunnen mensen dus nog maar in één procedure bezwaar maken en niet zoals nu afzonderlijk tegen de bouwvergunning, de sloopvergunning, de milieuvergunningen, de vrijstelling bestemmingsplan enzovoorts. Dat betekent dat de procedure zeker efficiënter en veelal sneller wordt.
Voor eenvoudige veranderingen, zoals een verbouwing, geldt de reguliere procedure. De proceduretijd voor een bouwvergunning is verkort van twaalf naar acht weken. Het bevoegd gezag (de gemeente) heeft eenmalig de mogelijkheid om de procedure gemotiveerd en met zes weken te verlengen. Hebben ze dan nog niet besloten, dan is de vergunning van rechtswege verleend. Voor de bouwvergunning is nieuw dat er na de Rechtbank, sector bestuursrecht, hoger beroep mogelijk is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Als de milieuvergunning, de gebruiksvergunning of strijdigheid met het bestemmingsplan aan de orde is, geldt voor alle betrokken regelgeving de uitgebreide procedure. Hiervoor blijft de termijn zes maanden. Ook hier kan de procedure eenmalig zes weken worden verlengd. Als er binnen de termijn geen beslissing wordt genomen wordt de vergunning echter niet automatisch van kracht. De gemeente zou dan eventueel met juridische procedures tot een beslissing gedwongen kunnen worden. Waar men nu na een uitspraak van de gemeente over een milieuvergunning rechtstreeks naar de Raad van State moet, komt er een tussenstap bij de Rechtbank. Dit zal bij veel bezwaar vanuit de omgeving waarschijnlijk leiden tot een langere procedure.

Wachten?
In sommige gevallen is het verstandig om te wachten op de nieuwe regelgeving. Als uw bedrijf in het kader van de Wet milieubeheer vergunningplichtig is en na 1 januari 2008 onder het Activiteitenbesluit (zie kader) valt, is het verstandig om daarop te wachten. De procedure is dan immers veel korter en goedkoper. Wel is het moeilijker om in lastige situaties afwijkende afspraken te maken aangezien algemene regels op uw bedrijf van toepassing zijn.
Naar verwachting zal het voor het bevoegd gezag nog even wennen zijn om te werken met de Wabo. Omdat er nog geen ervaring is bestaat de kans dat met name de uitgebreide procedures langer duren. Als u nieuwbouw- of uitbreidingsplannen heeft, waarbij de vergunningverlening cruciaal is in de planning, dan kunt u die beter nog in 2008 aanvragen. Als u wat meer tijd heeft en zeker als u veel weerstand verwacht vanuit de omgeving, dan kan het voordelig zijn om een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen.

Bakkerswereld 26 oktober 2007

Reageer op dit artikel