artikel

Voorlopige verliesverrekening

Dossiers

Voorlopige verliesverrekening

Als een onderneming in een jaar verlies heeft geleden, is het vaak mogelijk om geld terug te krijgen van de Belastingdienst. Dit komt omdat het verlies mag worden verrekend met winst uit voorgaande jaren. De belasting die u in voorgaande jaren over die winst heeft betaald, krijgt u dus na verliesverrekening weer terug.

Als een onderneming in een jaar verlies heeft geleden, is het vaak mogelijk om geld terug te krijgen van de Belastingdienst. Dit komt omdat het verlies mag worden verrekend met winst uit voorgaande jaren. De belasting die u in voorgaande jaren over die winst heeft betaald, krijgt u dus na verliesverrekening weer terug.

Tot en met belastingjaar 2006 is het nog zo dat u uw verlies mag verrekenen met de winsten van de drie voorgaande jaren (dus 2006 mag worden verrekend met 2003, 2004 en 2005). Vanaf 2007 kan een verlies nog maar één jaar worden teruggewenteld, als de onderneming in BV-vorm wordt uitgeoefend. Oefent u uw onderneming in privé uit (als eenmanszaak, VOF en dergelijke), dan blijft de termijn voor het terugwentelen van verlies drie jaar. Deze termijn geldt overigens voor al het (negatieve) inkomen uit werk en woning. Hiervan kan ook sprake zijn als u geen ondernemer bent. Bijvoorbeeld als u in een jaar een laag inkomen hebt, maar wel hypotheekrenteaftrek.
De teruggaaf van belasting is vaak een welkome aanvulling op de liquiditeiten, vooral als de onderneming in zwaar weer verkeert. Daarom wil men graag het geld zo snel mogelijk terug. De definitieve verliesverrekening ontvangt u echter pas als de aanslag over het jaar waarin u het verlies hebt geleden, definitief is vastgesteld. In de praktijk is dit vaak pas een jaar tot enkele jaren later.
Om de verlieslijdende onderneming dan toch een tegemoetkoming te bieden, kan de Belastingdienst ook een voorlopige verliesverrekening geven. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo is allereerst het bedrag van de voorlopige verliesverrekening beperkt tot 80 procent van het te verwachten verlies. Verder moet de aangifte zelf al zijn ingediend. Vroeger gold verder als eis dat de voorlopige verliesverrekening pas kon worden verleend, nadat zes maanden zijn verstreken na de kalendermaand waarin de aangifte over het verliesjaar is ingediend. Deze eis is echter vervallen. U kunt dus, zodra u uw aangifte heeft ingediend, om een voorlopige verrekening vragen. Let er wel op dat u de verliesverrekening ook afzonderlijk aanvraagt! Het indienen van de aangifte is dus niet een automatisch verzoek om voorlopige verliesverrekening. Daarnaast is het zo dat u geen heffingsrente ontvangt, als u een teruggaaf krijgt uit hoofde van een verliesverrekening. Ook om die reden kunt u dus maar het beste zo snel mogelijk het verzoek indienen.

Voorbeeld
Winst BV 2005:    € 50.000
Vennootschapsbelasting:    € 14.728

Verlies BV 2006:    € 30.000 -/-
Winst BV 2005 na verliesverrekening:    € 20.000
Vennootschapsbelasting hierover:    € 5400

Teruggaaf:    € 14.728 -/- 5400 = € 9328
Hiervan kan 80% = € 7462 via voorlopige verrekening direct worden teruggevraagd.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers

Bakkerswereld 28 september

Reageer op dit artikel