artikel

Eerstedagsmeldingen

Dossiers

Eerstedagsmeldingen

Vanaf juli 2006 moeten nieuwe personeelsleden worden aangemeld bij de Belastingdienst voordat ze gaan werken. Dit is de zogenaamde eerstedagsmelding en die moet gedaan zijn uiterlijk de dag vóór aanvang van de werkzaamheden.

Vanaf juli 2006 moeten nieuwe personeelsleden worden aangemeld bij de Belastingdienst voordat ze gaan werken. Dit is de zogenaamde eerstedagsmelding en die moet gedaan zijn uiterlijk de dag vóór aanvang van de werkzaamheden.
 

Alleen als een werknemer direct gaat werken zodra u deze in dienst heeft genomen, mag u hem op de dag zelf melden. Ook dan geldt dat de werknemer aangemeld moet zijn vóórdat deze gaat werken. De aanmelding moet in principe verplicht via een elektronisch systeem, maar startende ondernemers die nog geen loonheffingennummer hebben mogen (de eerste keer) schriftelijk melden.
De eerstedagsmelding is niet alleen van belang bij ‘gewone’ werknemers, maar ook bij werknemers die in fictieve dienstbetrekking zijn (bijvoorbeeld directeurgrootaandeelhouders en commissarissen). In bepaalde gevallen hoeft geen eerstedagsmelding te worden gedaan, bijvoorbeeld bij uitzendkrachten (het uitzendbureau moet de melding doen), of bij meewerkende kinderen, voor wie de bijzondere regeling voor meewerkende kinderen van toepassing is.
Een bijzondere situatie doet zich voor als de werkgever fuseert of wordt overgenomen. In dat geval mag de eerstedagsmelding achterwege blijven als:
– er alleen in formele zin sprake is van een nieuwe werkgever;
– de wijziging aan de belastingdienst is doorgegeven via het formulier ‘Verklaring loonheffingen overdracht van activiteiten’;
– de werknemers zonder tijdsonderbreking zijn opgenomen in de opvolgende loonaangiften van de oude en de nieuwe werkgever.
De eerstedagsmelding is in het leven geroepen om zwartwerken en illegale arbeid tegen te gaan. Wordt bij een controle geconstateerd dat er werknemers werken waarvoor geen eerstedagsmelding is gedaan, dan kunt u geconfronteerd worden met forse boetes.

Loonbelastingverklaring
Formeel is de loonbelastingverklaring, die werknemers moesten verstrekken, vanaf 2007 vervallen. Feitelijk moeten werknemers echter nog steeds (schriftelijk) de van belang zijnde gegevens verstrekken. Dit kan onder meer met een standaardformulier van de Belastingdienst.
Als u binnen een jaar na de beëindiging van een arbeidsverhouding een nieuwe arbeidsverhouding aangaat met dezelfde werknemer, hoeft die werknemer niet opnieuw alle gegevens te verstrekken en een verzoek te doen voor de loonheffingskorting. Voorwaarde is wel dat de gegevens intussen niet zijn gewijzigd. Bij het begin van de werkzaamheden moet uw werknemer ervoor tekenen dat de gegevens nog juist zijn.
U moet de verklaring en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen minstens vijf kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bewaren. U kunt dat het beste bij de loonadministratie of in het personeelsdossier doen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel