artikel

Besparingen op energieverbruik

Dossiers

Besparingen op energieverbruik

De productiekosten zijn in geld uitgedrukt een aanzienlijk deel van de winst. Zeker nu de energieprijzen onder druk staan. De grote verbruikers in de bakkerij zijn de ovens en de vries/koelprocessen. Onderzoek geeft aan dat industriële brood- en banketbakkerijen nog aanzienlijk kunnen besparen op het energieverbruik.

De productiekosten zijn in geld uitgedrukt een aanzienlijk deel van de winst. Zeker nu de energieprijzen onder druk staan. De grote verbruikers in de bakkerij zijn de ovens en de vries/koelprocessen. Onderzoek geeft aan dat industriële brood- en banketbakkerijen nog aanzienlijk kunnen besparen op het energieverbruik.

Technische besparingen
Terugwinnen en hergebruiken van warmte van de rookgassen van de bakkerijovens.
De verbrandingsgassen van de ovens bezitten een aanzienlijke hoeveelheid energie van een bruikbaar niveau. Een bijkomend voordeel is de grote mate van gelijktijdigheid van deze energie ten opzichte van potentiële gebruikers. De restwarmte in de afgassen van ovens kan benut worden voor de bereiding van warm tapwater en ruimteverwarming. Via het centrale verwarmingssysteem kan deze warmte benut worden voor ruimteverwarming en proceswarmte ten behoeve van de rijsprocessen. In de onderzoeken, uitgevoerd in 1999-2000, bedroeg de terugverdientijd van de benodigde installaties 2,5 tot drie jaar.
 
Voorverwarming verbrandingslucht.
Door het voorverwarmen van de verbrandingslucht kunnen, afhankelijk van het type brander, rendementsverbeteringen van 3 tot 8 procent gehaald worden. De terugverdientijd van de benodigde installaties bedroeg volgens de onderzoeken drie tot 3,5 jaar.
 
Verbeteren/renoveren van de verlichtingsinstallatie.
In productieruimtes is de verlichting vrijwel continu ingeschakeld. Er zijn echter ruimtes waar ’s avonds en in het weekend niemand aanwezig is. Het aanbrengen van een zogenaamde loopverlichting bespaart energie.
Vervangen van waterkoelers bij productiemachines door een centraal koelsysteem. Het voordeel is dat een centraal koelsysteem beter omgaat met de toegevoerde energie dan de vele kleine installaties samen. Bij een dergelijk systeem is het wel gewenst om over een goed geïsoleerde ringleiding te beschikken. Daardoor beschikt ieder tappunt snel over koud water en wordt waterverlies als gevolg van het doorspoelen van koud water voorkomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overschakelen van elektrische verwarming op gasverwarming.
De kosten van elektrisch verwarmen zijn circa driemaal zo hoog als het verwarmen, direct of indirect, door middel van aardgas.
Verbeteren van de koudefactor van koel en vriesinstallaties.
Het verbeteren van de koudefactor, door verkleining van het drukverschil over de compressoren, is mogelijk door onder meer de zuigdruk (verdampingstemperatuur) te verhogen en de persdruk (condensatietemperatuur) te verlagen. Verhoging van de verdampingstemperatuur is niet mogelijk in verband met de minimaal te handhaven temperatuur in de verschillende processen en ruimten. Verlaging van de condensatietemperatuur is wel een mogelijkheid en wordt onder meer bereikt door het toepassen van persgaskoeling ten behoeve van warmteterugwinning. Een tweede mogelijkheid is het in zomer en winter instellen van verschillende condensatietemperaturen. Ook het toepassen van een variabele toerentalregeling op de compressoren en condensorventilatoren is uit oogpunt van energiebesparing een optie.
Warmtewisselaars in de persgasleidingen van de vriesinstallaties.
De warmte van de persgassen van de invriesaggregaten kan worden benut in de vloerverwarming van vriescellen, ter voorkoming van het opvriezen van de vloer.
 
Optimalisatie/controle en afstelling van alle gasverbruikers.
Het schoonmaken van de branders en van de luchtvoorziening van de branders om een volledige verbranding te verkrijgen, draagt bij tot verbetering van de efficiëntie van de gasbranders.
Matiging van het piekvermogen (peak shaving).
Grote gasgebruikers gebruiken gas op basis van een maximale afname per uur. Deze maximale afname heet ‘gecontracteerde transportcapaciteit’ of ‘contractcapaciteit’. Deze contractcapaciteit (het aantal m3 dat per uur maximaal mag worden afgenomen) wordt in het afnamecontract vastgelegd. Hoe lager de contractcapaciteit, hoe lager de kosten. Maar als te veel gas verbruikende apparaten te lang tegelijkertijd zijn aangeschakeld, kan een overschrijding van deze afgesproken maximale afname per uur (de contractcapaciteit) plaatsvinden. De gasleverancier komt hierdoor in problemen omdat hierop niet is gerekend en neemt dan ook maatregelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit heeft minstens een verhoging van de contractcapaciteit tot gevolg (gevolg: bijbetalen), maar veelal ook een aanzienlijke boete. Hetzelfde geldt ook voor de elektriciteitsleverancier.
De efficiëntie van een peak shaving hangt sterk af van het inzicht in de bedrijfsvoering en het kunnen beheersen/beïnvloeden hiervan. In de praktijk blijkt dat dit zonder goede hulpmiddelen slechts beperkt mogelijk is. Een hulpmiddel hierbij is een energiemanagementsysteem. Met behulp van een dergelijk systeem kan, vergaand geautomatiseerd, de in-/uitschakeling van machines/apparatuur zodanig geschieden, dat peak shaving optimaal toegepast wordt. Ook is een betere benutting van de geïnstalleerde capaciteit mogelijk.
 
Organisatorische besparingen
Optimalisering van de productieplanning.
Het optimaliseren van de productieplanning is het zodanig plannen van de productie dat per soort zo lang mogelijke productieruns worden gemaakt. Ook het op het juiste moment opstarten en stoppen van de productiemachines behoren tot een goede productieplanning. In de praktijk stoken producenten bijvoorbeeld de ovens te vroeg op, wat leidt tot aanzienlijke energieverliezen.
 
Invoeren van een energiemanagementsysteem.
Energiemanagement is het gestructureerd omgaan met energie en productie. Gelijke hoeveelheden product worden van dag tot dag met verschillende hoeveelheden energie geproduceerd; dit duidt op het ongecontroleerd omgaan met het productieapparaat en dus met energie. Het signaleren en achterhalen van knelpunten in de productie, gekoppeld aan het energieverbruik, is alleen mogelijk door on-line registratie van de bij het proces betrokken parameters als productievolume, productietijden en energieverbruik. De moderne energiemanagementsystemen maken daartoe gebruik van een data-acquisitie- en verwerkingssysteem dat on-line bovengenoemde parameters registreert, opslaat en verwerkt. De resultaten van een dergelijk systeem leiden in de praktijk tot efficiëntere en daardoor goedkopere productie. Een dergelijk systeem houdt als het ware steeds een vinger aan de pols. Het geeft inzicht in tijdsduur en aard van de optredende productiestoringen, kosten van omschakelen op andere soorten producten, enzovoort. Hierdoor is het tevens mogelijk om op een meer verantwoorde wijze de productiekosten van een product te bepalen.
 
Motiveer medewerkers om energiebesparend te werken.
Ondanks het investeren in energiebesparende maatregelen, het invoeren van energiemanagement et cetera, zal de motivatie van alle medewerkers – het managementteam voorop – het resultaat sterk mede bepalen. Hiertoe zal het management initiatieven moeten nemen en onderhouden om een blijvende motivatie te bewerkstelligen. Een belangrijk facet hierbij is dat alle medewerkers in een bedrijf op de hoogte zijn en gehouden worden aangaande lopende en nieuw op te zetten acties, maar bovenal goed inzicht krijgen in de behaalde resultaten. Deze resultaten moeten ook besproken worden om de interactie tussen het eigen handelen en de resultaten zichtbaar te maken.
 
Het opnemen van energiebesparende maatregelen/processen in nieuw-verbouwplannen.
Hoewel het in de bakkerijbranche nog niet gebruikelijk en voor veel apparatuur nog niet mogelijk is, zou het bij het investeren in nieuwe processen en apparatuur aan te bevelen zijn het energieverbruik te betrekken in de onderhandelingen. Voor de producenten van bakkerijapparatuur zou een dergelijke instelling van de afnemer aanleiding kunnen zijn om in hun ontwerpen meer rekening te houden met het energieverbruik.
 

Reageer op dit artikel