blog

Eurosceptici bij het grofvuil

Blogs

Eurosceptici bij het grofvuil

Steeds meer wordt duidelijk dat de Europese Unie een blijvertje is. En dat is heel goed. Ondanks mensen die het tegendeel beweren, is het namelijk van het grootste belang dat er een Europees platform ontstaat met steeds grotere beslissingsbevoegdheden. Zeker op economisch gebied.

Naast dat daar besluiten worden genomen die uitgaan boven het beperkte, landelijk belang van de individuele lidstaten, is het ook belangrijk om een gelijk speelveld te krijgen tussen landen onderling. Dat zorgt ervoor dat de concurrentieverhoudingen in de Europese zone voor alle aanbieders gelijk zijn en dat er geen oneerlijke verhoudingen ontstaan door individuele protectionistisch ingestelde landsregeringen.

Om de nationale belangen van de branche goed te blijven behartigen, is het ook goed dat we niet blijven hangen in het landelijke niveau van behartiging. Als NVB zullen we intensief blijven ijveren voor een sterke Europese organisatie die ook de belangen van de Nederlandse Industriële Brood Bakkerijen 
behartigt. Immers, in Brussel gaan steeds meer 
belangrijke besluiten genomen. Zeker als na 1-1-2014 de productschappen zullen worden opgeheven.

Tijdens de periode dat Albert Schipper president van de AIBI was (2011-2013), is een heel goed begin gemaakt door de AIBI-organisatie in Brussel te vestigen, juridisch te borgen en te bemensen. Ook kreeg de Technische Commissie van de AIBI een vaste opzet als internationale kennisbron met betrekking tot voedsel en voedselveiligheid in de broodbranche. Dat geheel staat nu als een huis. Dat is de grote verdienste van Schipper voor de AIBI.

Met de wisseling van de (presidents)wacht tijdens het tweejaarlijkse AIBI-congres, voorjaar 2013, in Amsterdam is nu ook een eerste aanzet gegeven voor de verdere ontwikkeling van de AIBI. Dat kreeg vorm in het voornemen om een gedegen communicatieplan inzake de belangenbehartiging van de Industriële Bakkerijbelangen op te stellen.

In oktober 2013 is daartoe een eerste aanzet gegeven door dat concept-meerjarenplan aan te 
nemen. Daardoor zijn speerpunten en actiegebieden 
bepaald. Tevens is een nieuw lid verwelkomd en zijn afspraken gemaakt om nieuwe leden te werven. In het voorjaar van 2014 zullen de eerste zaken van dat communicatieplan duidelijk worden. Zo zal de AIBI in samenwerking met andere 
Europese brancheorganisaties een bijeenkomst organiseren om met consumentenorganisaties in contact te treden over etikettering en de kansen/bedreigingen daarbij. Ook op andere terreinen zal de AIBI actiever en zichtbaarder optreden.

Kortom: volop reden om de sceptici van Europa bij het grofvuil te zetten en met volle kracht naar de toekomst te kijken én in te participeren. Die toekomst ligt voor de Nederlandse industriële bakkerijwereld in Brussel en niet in Den Haag.

Reageer op dit artikel