Meelheffing vervalt niet

DEN HAAG – Onverwacht snel is alsnog overeenstemming bereikt over een nieuw pakket structuurversterkende maatregelen. Op 20 oktober bleek daarvoor onvoldoende bereidheid en adviseerde de commissie Brood en Banket van het Productschap Akkerbouw de meelheffing per 1 januari 2011 stop te zetten. Dat is nu van de baan.
attachment-001_food-image-BAK7231I01

DEN HAAG – Onverwacht snel is alsnog overeenstemming bereikt over een nieuw pakket structuurversterkende maatregelen. Op 20 oktober bleek daarvoor onvoldoende bereidheid en adviseerde de commissie Brood en Banket van het Productschap Akkerbouw de meelheffing per 1 januari 2011 stop te zetten. Dat is nu van de baan.

‘Langdurige en intensieve gesprekken hebben geresulteerd in ruimte voor nieuwe activiteiten ter versterking van de bakkerijsector. Ook komt er een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden’, aldus de commissie vanmiddag. Aan de basis van de maatregelen staat de strategische meerjarenvisie. Die beperkt zich niet tot de activiteiten die vanuit de meelheffing worden gefinancierd. Het heeft ook gevolgen voor andere collectief gefinancierde activiteiten. De maatregelen vormen een nieuwe start.

Afbakening

Sociale partners hebben duidelijke afspraken gemaakt over de afbakening van verantwoordelijkheden en over een transparante en eenduidige aansturing van de maatregelen. In de periode 2011–2013 worden de volgende collectieve activiteiten gefinancierd:

1. Met de meelheffing van het Productschap Akkerbouw worden activiteiten gefinancierd voor het bakkerijproduct. Daarbij gaat het om het vergroten van de kennis van de voedingswaarde, gezondheid, broodkwaliteit, voorlichting en promotie, etc. Dat beleid bepaald de Commissie Brood en Banket;

2. De loonsomheffing voor het Sociaal Fonds. Hiermee worden activiteiten gefinancierd waarbij de factor arbeid centraal staat, zoals gezondheid van de werkenden, arbeidsomstandigheden, etc. Dit beleid wordt bepaald door het bestuur van het Sociaal Fonds;

3. Financiering vanuit het Sociaal Fonds voor onderwijsactiviteiten die plaatshebben onder verantwoordelijkheid van de Beleidscommissie onderwijs Georganiseerd Overleg (GO) bakkerijsector. De beleidscommissie is beleidsbepalend voor (de inrichting van) het onderwijs.

Er wordt een nieuwe start gemaakt voor de toewijzing en verantwoording van gelden voor collectieve activiteiten. Nadrukkelijk zal worden beoordeeld wat de te financieren activiteit bijdraagt aan de door de sector geformuleerde doelstelling(en). De activiteiten zullen dan ook stelselmatig worden geëvalueerd.

NBC

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) gaat collectief gefinancierde activiteiten op het gebied van kennis en voorlichting uitvoeren. Daarnaast blijft het commerciële diensten aanbieden. Het NBC krijgt een nieuwe eenvoudige bestuursstructuur en een onafhankelijke voorzitter. De Raad van Toezicht verdwijnt.

Examens

De sociale partners erkennen dat de activiteiten van het NBC op het gebied van examens en opleidingen een ander karakter hebben dan de eerdergenoemde activiteiten. Deze activiteiten worden los gemaakt van het NBC. Onderzocht wordt op welke wijze de bestaande trainingsactiviteiten van het NBC op logische wijze kunnen worden ingebouwd in het totale onderwijs activiteitenplan. Ook wordt bekeken op welke wijze NBC expertise kan leveren in een zuiver uitvoerende rol op gebied van examens en opleidingen.

Heffing blijft

De activiteiten die vanuit de doelstellingen van de strategische meerjarenvisie zullen worden uitgevoerd, zullen de komende maanden nader worden uitgewerkt. Dit betekent dat een aantal bestaande activiteiten wordt afgebouwd en dat het NBC zal worden omgevormd voor zijn nieuwe taken. De omschakeling van oud naar nieuw moet op 30 juni 2011 zijn afgerond.

Omdat er in 2011 nieuwe structuurmaatregelen zijn die vanuit de meelheffing worden gefinancierd, zal er, in tegenstelling tot eerdere berichten, ook na 2010 een heffing blijven bestaan van € 0,60 per 100 kg meel. De strategische visie voor de bakkerij en een samenvatting van de visie zijn beschikbaar via de website van het Productschap Akkerbouw, www.productschapakkerbouw.nl, [tabblad bakkerij, optie: Structuurmaatregelen].

Lees ook
Nog geen besluit over meelheffing
Meelheffing vervalt; grote gevolgen bakkerijbranche

‘Waar zijn wij als branche dit jaar mee bezig’ (ingezonden brief)
Actie tegen stopzetten meelheffing